среда, 15 января 2014 г.


"Портфоліо як засіб представлення
власної педагогічної діяльності при атестації"
Методичні рекомендації для педагогічних працівників, які атестуються
"На безліч плюсів достатньо одного мінуса, щоб результат став рівним нулю".
В. Георгієв

Вступ

Сучасному педагогу необхідно бути не лише професійно компетентним і творчо активним, але і конкурентоспроможним, здатним гідно позиціювати себе серед колег. У цьому може допомогти підбірка матеріалів, структурованих в «портфоліо педагогічного працівника».
Професійний розвиток педагогічного працівника  - тривалий процес, метою якого є розвиток людини як особистості, як фахівця і майстра. Без збору матеріалів, що ілюструють практику, без осмислення власних дій, аналізу їх результативності відносно дітей і їх успіхів, готовності до самокритики та самоудосконалення працівник не може стати справжнім фахівцем.
Творча активність педагога - це прагнення до перетворюючої діяльності в навчально - виховному процесі, до нестандартних рішень, сприяючих розвитку особистості. Творчий педагог здатний самостійно опанувати нові знання, способи, прийоми; переосмислити власну діяльність в світлі нових пізнань; розробити нові методи, прийоми, форми, засоби або модифікувати їх; він взмозі ефективно використовувати передовий досвід, знаходити оригінальні рішення нестандартних проблем, змінювати стратегію і тактику залежно від конкретної ситуації, аналізувати і оцінювати поточні і кінцеві результати процесу, а також створювати нові програми і технології навчання, виховання і розвитку дітей.
Створення портфоліо допоможе педагогу грамотно проаналізувати свою діяльність, вибрати напрямок подальшого зростання, спланувати роботу по самоосвіті, узагальнити передовий педагогічний досвід та підготувати його до трансляції.


1. Портфоліо як засіб представлення власної педагогічної діяльності при атестації

У перекладі з італійської "портфоліо" – це "тека з документами". Але що таке портфоліо педагогічного працівника?
Портфоліо педагогічного працівника - це спосіб фіксації, накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму педагога і уміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності. Портфоліо педагога показує рівень його підготовленості і рівень активності в навчальних та позанавчальних видах його діяльності.
Основна мета портфоліо - оцінювання роботи педагога по темі самоосвіти, характеру його діяльності, відстежування творчого і професійного зростання, сприяння формуванню навиків рефлексії (самооцінки).
У портфоліо збираються матеріали, що регламентують роботу педагогічного працівника.
Підходи до побудови портфоліо можуть бути різними, залежно від індивідуальних особливостей педагога. Необхідно, аби було проаналізовано свою роботу, власні успіхи, узагальнено і систематизовано педагогічні досягнення, об'єктивно оцінено свої можливості і способи подолання труднощів для досягнення вищих результатів.
Яка ж мета створення портфоліо?
Головне призначення портфоліо - продемонструвати найбільш значимі результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної компетенції, такі як реалізовані проекти, участі в олімпіадах і конкурсах, проведені педагогом дослідження.
Друге важливе призначення портфоліо педагога - це альтернативна форма оцінки професіоналізму і результативності його роботи при проведенні атестації на відповідність заявленій кваліфікаційній категорії.
Серед педагогічних працівників портфоліо завойовує все більшу популярність, і стає необхідним для педагогів, котрі підвищують свій професійний рівень.
Інакше кажучі, це все те, що ми робили на протязі багатьох років, готуючись до атестації. Але тепер, пакет необхідних документів більш коректно скомпановано та систематизовано. Якщо звернутися до всесвітньої мережі Інтернет, ми побачимо, що такий метод представлення власної педагогічної діяльності як портфолію, успішно впроваджено в багатьох як загальноосвітніх закладах.
Практична значущість портфоліо:
- атестація педагогічного працівника;
- ліцензування, атестація;
- систематизація діяльності педагогічного працівника;
- як стимулюючий чинник.
Якщо розглянути діагностичну функцію професійної діяльності, то саме складання портфоліо дозволяє:
педагогічному працівнику: адміністрації:
- реально представити результати своєї праці;
- побачити свої резерви;
- мати стимул до безперервного самоудосконалення.
здійснювати безперервну діагностику результатів праці педагогічних працівників.


2. Вимоги до складання портфоліо

Портфоліо дозволяє враховувати результати, досягнуті педагогічним працівником у різних видах діяльності: навчальній, виховній, творчій, методичній, дослідницькій.
Можна відзначити наступні вимоги до оформлення портфоліо:
- достовірність – матеріали, подані педагогом, повинні бути правдивими, такими, що легко перевірити;
- об'єктивність – у відгуках та рецензіях повинна відображатися різностороння точка зору;
- конкретність і науковість - розкриття компонентів педагогічної діяльності (методів, прийомів, способів і ін.) на основі прикладів педагогічної діяльності, відповідність описуваних компонентів їх визначенням в теорії педагогіки;
- наочність результатів роботи все сказане повинно підтверджуватися прикладами або документально;
- цілісність, системність, тематична завершеність представлених матеріалів - послідовний опис компонентів в чіткому взаємозв'язку їх значимості;
- структуризація матеріалів, логічність і лаконічність всіх письмових пояснень;
- цілеспрямованість автора на самовдосконалення.
Вивченню і опису можуть підлягати будь-які компоненти, що використовуються педагогом в певній системі, дають позитивний результат і відповідають вимозі «не нашкодити»: метод, технологія, окремий прийом, спосіб, засіб і ін.
При цьому оптимально розглядається досягнення найкращого результату в даних умовах при мінімальних витратах часу і зусиль усіх учасників процесу.
Вивченню і узагальненню можуть підлягати:
- цілісна система педагогічної діяльності;
- система роботи педагога з якої-небудь проблеми;
- використання одного ефективного прийому;
- досвід освоєння нових або взятих з минулого, але адаптованих до сучасних умов, технологій (наприклад, проектний метод).
Коментар до портфоліо має бути вдумливим, таким, що відображає власні думки педагога відносно його діяльності, дає повну картину його творчого зростання. Він може бути представлений у вигляді окремого листа, виступу, короткого параграфа з вираженням своїх думок, есе, пояснювальної записки.

3. Основні складові портфоліо

Аналізуючи різні інформаційні джерела, хотілось би виділити три основні компоненти, що у своїй сукупності складають портфоліо педагогічного працівника:
1. Портфоліо документів
2. Портфоліо робіт
3. Портфоліо рейтингу
Розглянемо більш детально кожен із компонентів.
1. ПОРТФОЛІО ДОКУМЕНТІВ
Даний розділ може включати наступні вкладки: "Візитна карточка" та "Портфель сертифікованих досягнень".
"Візитна картка" - надається інформація про автора: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження; освіта (що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом); трудовий і педагогічний стаж роботи в даному навчальному закладі.
"Портфель сертифікованих (документованих) досягнень" - даний розділ включає матеріали, що відображають досягнення педагогічного працівника в різних областях: підвищення кваліфікації (назва структури, де прослухані курси, рік, місяць, проблематика курсів); копії документів, що підтверджують наявність вчених і почесних звань; найбільш значимі урядові нагороди, грамоти, листи подяки, дипломи різних конкурсів.
Цей розділ дозволяє судити про процес індивідуального розвитку педагога.
2. ПОРТФОЛІО РОБІТ
Даний розділ може включати наступні вкладки: "Професійна компетентність", "Методична скарбничка" або "Творче досьє", "Дослідження і творчість".
"Професійна компетентність" - матеріали, що відображають основні напрями і види діяльності, опис основних форм і напрямів творчої активності. Професійна компетентність педагога складається із знання нормативно-правових документів, на основі яких він здійснює діяльність, володіння теорією виховання і розвитку особистостості дитини, навиків в управлінні педагогічним процесом та ін.
У цей розділ включаються методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога: обгрунтування вибору освітньої програми і комплекту навчально-методичної літератури; обгрунтування вибору використовуваних освітніх технологій; обгрунтування використання в своїй практиці тих або інших засобів педагогічної діагностики для оцінки навчальних результатів; використання інформаційно-комунікативних технологій в навчального – виховному процесі, технологій навчання з обдарованою молоддю та з відстаючими учнями; робота в методичному об'єднанні, співпраця з  іншими установами; участь в професійних і творчих педагогічних конкурсах; участь в методичних тижнях; організація і проведення семінарів, «круглих столів», майстер-класів; проведення наукових досліджень; розробка авторських програм; підготовка (або участь у підготовці) творчих звітів, рефератів, доповідей, статей, інших документів.
"Методична скарбничка" або "Творче досьє" – матеріали що відображають стан та рівень:
- методичної діяльності: моделі уроків, плани уроків, методичні розробки, аналіз уроків, публікації;
- роботи з учнями: опис творчих робіт учнів, науково-дослідні роботи учнів, результати участі в олімпіадах, конкурсах, сценарії позакласних заходів;
- досвіду роботи - даний підрозділ є гордістю кожного педагога. Його формування (і заповнення в портфоліо) відбувається поступово, із зростанням професійної майстерності. Саме цей підрозділ свідчить про значущість і успішність професійної діяльності і міри особової самореалізації педагога. Узагальнення прогресивного педагогічного досвіду може бути здійсненo в різних формах: створення навчально - методичного або навчально - наочного посібника, виступ з доповіддю на педагогічній конференції, семінарі, курсах підвищення кваліфікації, створення фотоальбому або відеофільму, презентація досвіду в електронному варіанті, написання статті і так далі.
Розділ містить наступні документи:
- список творчих робіт, рефератів, навчально - дослідницьких робіт, проектів, виконаних учнями по предмету;
- список переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів;
- сценарії позакласних заходів, фотографії і відеотека із записом проведених заходів (виставки, наочні екскурсії, КВН, брейн-ринги);
- програми роботи кружків і факультативів.
У творчому досьє представлено карту творчого зростання педагогічного працівника (творчих, проектних, дослідницьких робіт, опис його авторських методик, розробок, програм; а також зведення про основні напрями його творчої активності, участі в наукових конференціях, конкурсах, педагогічних читаннях, проходженні курсів підвищення кваліфікації).
"Дослідження і творчість" – матеріали, що підтверджують набуття самоосвіти, участь в семінарах, конкурсах, участь в методичному об'єднанні, участь в експериментальній роботі, творчі роботи педагога.
3. ПОРТФОЛІО РЕЙТИНГУ
Портфоліо рейтингу умовно включає два пакети документів: рейтинг педагогічної діяльності та відгуки про цю діяльність.
У діагностиці успішності педагогічного працівника містяться результати оцінки і самооцінки педагога: особи викладача/майстра, педагогічної діяльності, педагогічного спілкування, якості освітнього процесу (аналіз роботи за 5 роки: зрізи знань, підсумки успішності, навчальне навантаження викладача, програмний банк, використання сучасних технологій, результати олімпіад, план розвитку кабінету).
Цей розділ включає: матеріали про результати освоєння учнями освітніх програм і сформованості у них ключових компетентностей по предмету, що викладається; порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за останні 3 роки на підставі контрольних зрізів, участі дітей в  інших олімпіадах і конкурсах; результати поточної і підсумкової атестації учнів.
Матеріали даного розділу повинні давати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності викладача/майстра в/н, що атестується, за певний період.
Відгуки включають характеристики відношення педагога до різних видів діяльності, представлені адміністрацією училища, колегами, батьками, а також самоаналіз діяльності педагога: відгук про творчу роботу, виступ на педагогічних читаннях, педраді; рецензії на статті, методичні бюлетені про проведені відкриті уроки, висновки про якість виконаної роботи (творчої, дослідницької); резюме, підготовлене педагогом, з оцінкою власних професійних досягнень.
Перелік відгуків може бути наступним:
1. Відгуки адміністрації про професійну діяльність педагога.
2. Відгуки батьків про професійну діяльність педагога.
3. Відгуки учнів про професійну діяльність педагога.
4. Грамоти, дипломи, нагороди за участь в конкурсах, оглядах і тому подібне.
5. Самоаналіз педагога по реалізації навчальнеої програми.
6. Самоаналіз педагога за атестаційними і акредитаційними показниками.
8. Аналіз адміністрацією журналів динаміки досягнень учнів групи.
9. Рейтинг педагога серед педагогічних працівників навчального закладу (критерії затверджені методичною радою училища).


4. Основні напрями створення та реалізації портфоліо

Створення портфоліо, безперечно, - нова форма представлення власної педагогічної діяльності для працівників нашого училища. І викає питання: "З чого ж почати?.."
Ще Г. Форд сказав: “Зібратися разом – початок. Залишитись разом – прогрес. Працювати разом – успіх!"
Насамперед, треба самостійно проаналізувати свій педагогічний шлях, свої досягнення та поразки. Допомогти в цьому може інспектор відділу кадрів. Саме особа, відповідальна за кадри навчального закладу, має повний комплект документів, що свідчать про вашу педагогічну діяльність.
Далі дорога веде до методичного кабінету, де вам нададуть кваліфіковану консультацію щодо заповнення документації та нададуть зразки бланків. Також там можна буде взяти для самостійного вивчення положення та методичні рекомендації щодо умов атестації педагогічних працівників, а також методичні рекомендації по створенню портфоліо педагогічного працівника.
Важливою ланкою вашої пошукової роботи є колеги. Саме вони допоможуть вам відшукати та оцінити ту родзинку у вашій діяльності, що підтвердить вашу компетентність. Саме вони порадять вам, як оформити свою роботу естетично витримано, системно та переконливо. Не можна не відмітити і роль фахівців у процедурі створення портфоліо:
- викладачі-мовники – допоможуть надати вашому портфоліо грамотного, упорядкованого вигляду;
- колеги за фахом – допоможуть вам представити пакет "Професійна компетентність";
- заступник директора з навчально – виробничої роботи – допоможе вам відтворити ваш рейтинг успішності учнів за останні 3 роки;
- заступник директора з навчально – виховної роботи – допоможе вам систематизувати ваші доягнення з позаурочної роботи;

4.1. Оформлення портфоліо

Портфоліо представляється педагогічним працівником, що атестується, в атестаційну комісію не пізніше, ніж за 2 тижні до атестаційного випробування. Експерти (1-2 чоловіки), призначені головою атестаційної комісії, розглядають представлені матеріали і пишуть рецензію. У рецензії вказується:
- відповідність представленого матеріалу вимогам на заявлену кваліфікаційну категорію;
- повнота розкриття професійних досягнень і ефективності педагогічної діяльності того, хто атестується;
- позитивні сторони і недоліки професійної діяльності;
- оцінка роботи;
- інші питання на розсуд рецензентів.

4.2. Процедура захисту портфоліо

Захист портфоліо проводиться у декілька етапів:
  1. Презентація портфоліо.
  2. Відповідь на питання по суті представлених документів.
  3. Ознайомлення педагогічного працівника, що атестується, з рецензіями на роботу.
  4. Пояснення педагога, що атестується, щодо зауважень рецензентів.
  5. Обговорення результатів захисту членами експертної групи.
  6. Доведення до атестуємого висновків і рекомендацій атестаційної комісії.
Захист портфоліо проводиться публічно.
Презентація портфоліо - форма атестаційного випробування, в ході якого педагогічний працівник, що атестується, представляє атестаційній групі підтвердження свого професіоналізму і результатів педагогічної діяльності у формі структурованого портфоліо.
Формами презентації власної педагогічної діяльності (портфоліо) можуть бути:
- виставки навчально-методичних матеріалів;
- слайд-шоу;
- доповідь, що супроводжується демонстрацією блогу;
- інше.
Для презентації портфоліо педагогічному працівнику відводиться 25-30 хвилин. В ході презентації той, хто атестується, повинен обґрунтувати, як представлені матеріали свідчать про його професійну компетентність.
Презентація - це нескорочений виклад розділів портфоліо. Основна мета презентації - в короткий час представити основні результати виконаної роботи за певний період часу (міжатестаційний період).
Якість презентації при захисті портфоліо оцінюється за наступними показниками:
- відповідність змісту презентації змісту портфоліо;
- виділення основних результатів діяльності педагога;
- якість викладу матеріалу.

4.3. Оцінювання атестаційною комісією

Вважається, що презентація була успішною, якщо вона відповідала змісту портфоліо, в ній представлені основні результати, отримані автором, якість володіння матеріалом висока.
Членами атестаційної комісії задаються питання по суті представлених в портфоліо матеріалів (не більше 5-7 питань). Той, хто атестується відповідає на питання, ілюструючи свою відповідь (при необхідності) наочними матеріалами з портфоліо. Відповіді на питання мають бути короткими і стосуватися лише суті поставленого питання.
Головою атестаційної комісії зачитуються рецензії на представлений педагогічним працівником портфоліо. Автор дає пояснення до зауважень рецензентів.
Обговорення результатів захисту членами експертної групи проводиться на закритому засіданні без присутності того, хто атестується. В ході засідання обговорюються представлені атестуємим матеріали і визначається міра їх відповідності кваліфікаційній категорії.
Оцінка представленого працівником портфоліо проводиться комісією відповідно до вимог, що пред'являються до кваліфікаційної категорії. Вважається, що педагог успішно витримав кваліфікаційні випробування, якщо представлені в портфоліо матеріали свідчать про те, що:
- педагогічний працівник веде активну співпрацю з методичним центром, використовує на уроках різноманітні інноваційні методи і форми роботи, враховує при взаємодії з учнями їх індивідуальні особливості, знає сучасні технології навчання і методи діагностики рівня інтелектуального і особистого розвитку учнів;
- пізнавальна активність учнів висока, учні показують стійкі позитивні результати за підсумками перевірки рівня знань, беруть участь в олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних марафонах;
- постійно ведеться позакласна робота по предмету;
- навчально-методичне і технічне оснащення кабінету (предмету) відповідає сучасним вимогам і постійно удосконалюється.
При експертизі портфоліо необхідно звернути увагу на найцікавіші тематики і проблематики форми роботи, а також оцінити міру участі в них особи , що атестується:
- активно: автор, промовець, консультант;
- пасивно: слухач, спостерігач.
При проведенні експертизи інноваційної і експериментальної діяльності особи, що атестується, необхідно визначити, чи використані результати його роботи в діяльність навчального закладу, на рівні області, міста. Якщо є відгуки про роботу, то які і від кого отримані.
За наявності публікацій оцінюється їх актуальність, міра наукової новизни, практична спрямованість і впровадження в практику.
Висновки і рекомендації членів атестаційної групи, що визначають міру реалізації педагогом своїх професійних інтересів, можливості і здібності до подальшого розвитку, доводяться до педагогічного працівника, що атестується.

Висновок

Підходи до побудови портфоліо можуть бути різними, залежно від індивідуальних особливостей педагогічного працівника та його педагогічного стажу. Головне, аби педагог проаналізував свою роботу, власні успіхи, узагальнив і систематизував педагогічні досягнення, об'єктивно оцінив свої можливості і побачив способи подолання труднощів і досягнення вищих результатів.
Наостанок хочеться сказати словами Г. Лонгфелло: "Ми судимо про себе по відчуттю своїх здібностей що - небудь зробити, в той час як інші судять про нас по тому, що ми вже зробили"
http://www.osvita.org.ua/
2011-09-15  |  Автор: Наталія Прокіна